Pravila nagradne igre


 PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

Organizator nagradne igre »Všečkaj, deli in zadeni!« je najem koč Gregor Virag s.p., Bratonci 116a, 9231 Beltinci(v nadaljevanju organizator).

 

 1. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe mlajše od 18 let morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med katere sodijo: strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in njihovi družinski člani ali zunanji pogodbeni sodelavci in njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko v posamezni nagradni igri sodeluje le enkrat.

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren le organizator.

Sodelovanje v nagradni igri pomeni, da udeleženec sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook profilu.

 

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od srede, 27. septembra 2017, do srede, 11. oktobra 2017, na družabnem omrežju Facebook.

Udeleženca, ki prejme nagrado, bo organizator izbral z žrebom.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu prepreči sodelovanje v nagradni igri ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem, da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici do pregledovanja, odobravanja in nasprotovanja kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre, brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, do pregledovanja, odobravanja in nasprotovanja kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

 

 1. NAGRADE

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

 1. RAZGLASITEV ZMAGOVALCA

Objava nagrajenca bo potekala na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14 dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Bratonci 116a, 9231 Beltinci).

 

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ga ob tem tudi označi (»tag«).

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 1. PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom iz tretjega odstavka tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz tretjega odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

 1. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator Gregor Virag s.p kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

 

 1. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@koce-slovenija.si.